Informace o zpracování osobních údajů

Zákonný rámec
Práva a povinnosti související s nakládáním s osobními údaji fyzických osob upravuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“) a další právní předpisy související s ochranou osobních údajů (všechny právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů dále označujeme jen jako „právní předpisy o OOÚ“).

Souhlasy se zpracováním osobních údajů

Informace o zpracován osobních údajů

Správce osobních údajů
Správcem osobních údajů je obecně prospěšná společnost Popálky o.p.s., se sídlem Havlíčkovo náměstí 287/46, Žďár nad Sázavou 591 01. IČ: 62158261 Česká republika (dále také jen jako „organizace“).

Které osobní údaje zpracováváme
Naše organizace zpracovává osobní údaje v rozsahu:

 • jméno, příjmení, datum narození, adresa (ulice, číslo domu, město, PSČ), telefon, e-mailová adresa

Tam kde je to nezbytné zpracováváme také tyto citlivé osobní údaje:

 •  zdroj a způsob vzniku úrazu, zdravotní stav klienta

Proč vaše osobní údaje zpracováváme?
Osobní údaje zpracováváme k těmto účelům:

Sociální poradenství:

 • plnohodnotné poskytnutí sociální služby odborné sociální poradenství (poradenství pro popálené a jejich blízké), tj. aby bylo možné jednat se zájemci o službu/spolupráci v dané sociální službě, uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby a následně službu kvalitně a plnohodnotně poskytovat.

Realizace preventivních programů:

 • uzavření smlouvy a následná realizace preventivního programu.

E-shop:

Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře

 • kontaktujeme vás přes něj na Vaši žádost ohledně dodání/poskytnutí zboží a služeb.

Zpracování osobních údajů v případě nákupu

 • osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili smlouvu – dodali vám naše zboží nebo služby. Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů.

Newslettery (obchodní sdělení)

 • pokud jste nakupující zákazník a nezakázali jste nám to při nákupu, použijeme vaši e-mailovou adresu pro rozesílku našich novinek.

Přijaté dary:

 • uzavření a plnění darovací smlouvy mezi vámi a naší organizací;
 • zaslání poděkování za dar;
 • zaslání informací o tom, jak jsme vámi darované prostředky využili;
 • vystavení potvrzení o daru pro účely daně z příjmů.

Na základě oprávněného zájmu správce vaše osobní údaje také zpracováváme pro účely vytváření statistik pro interní potřeby naší organizace a archivace pro případ sporů, reklamací či jiných vznesených nároků.

Právní předpisy nám dále ukládají povinnost archivace některých osobních údajů, (zejména pro účely vedení účetnictví) jako je jméno, příjmení, adresa, výše daru.

Kde osobní údaje uchováváme
Osobní údaje ukládáme fyzicky v našich kancelářích a v elektronické podobě v naší počítačové síti, případně na datových úložištích třetích stran (cloud).

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány třetími stranami (zpracovateli), kterými jsou zejména:

 • poskytovatel marketingových a reklamních služeb, včetně služeb sloužících pro hromadné rozesílání e-mailů,
 • dopravce či dopravci,
 • zpracovatel finančního a mzdového účetnictví.

Doba uchování osobních údajů
Osobní údaje archivujeme po dobu nezbytnou pro případ reklamace, sporu či jiného vzneseného nároku, ledaže právní předpisy vyžadují delší archivační dobu.

Osobní údaje, které používáme výhradně k marketingovým účelům, zpracováváme po dobu 3 let.

Po uplynutí shora uvedené lhůty poskytnuté údaje anonymizujeme nebo smažeme.

Jaká máte práva
Podle právních předpisů o OOÚ máte na to, abychom vám poskytli informace o vašich právech, která máte jako subjekt údajů, či abychom provedli některé operace s osobními údajů. Pokud se však váš požadavek týká zpracování osobních údajů ze strany portálu Darujme.cz, kontaktujte prosíme přímo provozovatele portálu – Nadaci Via.

 • Právo na přístup: Máte právo na kopii osobních informací, které o vás uchováváme, a na určité informace o tom, jak je využíváme.
 • Právo na opravu: Pokud se domníváte, že jsou informace, které o vás máme, nepřesné, můžete nás požádat o jejich aktualizaci či změnu.
 • Právo vznést námitku: Máte právo vznést námitku proti zpracování, které provádíme za účelem oprávněného zájmu. Jestliže nebudeme mít pro zpracování přesvědčivý oprávněný důvod, nebudeme osobní údaje pro daný účel dále zpracovávat.
 • Právo na přenositelnost údajů: Za určitých okolností máte právo nás požádat, abychom vám poskytli vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Můžete také požádat, abychom údaje předali třetí osobě.
 • Právo na výmaz: Za určitých okolností máte právo nás požádat, abychom vaše údaje vymazali, například pokud již osobní údaje nejsou nutné pro původní účel. Právo na výmaz však nemůžete uplatnit, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti organizace, pro výkon práva na svobodu a informace a v případě dalších důvodů stanovených právními předpisy o OOÚ.
 • Právo na omezení zpracování: Za určitých okolností máte právo nás požádat, abychom přestali vaše osobní údaje využívat, například pokud se domníváte, že nejsou přesné nebo pokud se domníváte, že není potřeba, abychom vaše osobní údaje nadále využívali. 

Žádost můžete podat pouze vy, popřípadě váš zmocněnec. Pokud si nebudeme jisti identitou žadatele, můžeme vás požádat o další informace, abychom si vaši totožnost ověřili.

Naše povinnost žádosti vyhovět v některých případech závisí na tom, pro jaký účel vaše údaje zpracováváme. Některá práva lze uplatnit jen pro určité účely zpracování, nebo existují zákonné výjimky.

Jak uplatnit svá práva
V souvislosti se zpracováním osobních údajů nebo s žádostmi o uplatnění vašich práv nás můžete kontaktovat na kontaktní adrese info@popalky.cz.

Pokud nejste spokojeni s naší odpovědí nebo se domníváte, že vaše údaje zpracováváme nekorektně či nezákonně, můžete podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Další informace o Úřadu pro ochranu osobních údajů a jeho postupech pro podávání stížností naleznete zde: www.uoou.cz.


Kontakt

Pro informace volejte
 +420 776 259 126
 info@popalky.cz

Bankovní spojení: 110023/0100

Veřejná sbírka: 20231500/0100

Brno

Poradenské centrum
Srbská 1370/1
612 00 Brno – Královo Pole

Ukázat adresu na mapě

Navštívit nás můžete po telefonické dohodě v pracovní dny.

Žďár nad Sázavou

Kancelář
Havlíčkovo náměstí 287/46
591 01 Žďár nad Sázavou

Ukázat adresu na mapě

Navštívit nás můžete po telefonické dohodě v pracovní dny.